На главнуюВыпуски журнала → «Банкиръ» выступает за высокий рейтинг качества обучения кадров

«Банкиръ» выступает за высокий рейтинг качества обучения кадров

Тамара СМОВЖЕНКО, ректор Університету банківської справи НБУ,
доктор економічних наук, професор
— Вищу освіту умовно можна розділити на загальну, яка формує знання та навички, необхідні всім індивідам незалежно від характеру їхньої зайнятості,і професійну, яка передбачає отримання конкретних знань і навичок, необхідних особистості для майбутньої чи вже здійснюваної трудової діяльності. В Університеті банківської справи — профільному навчальному закладі Національного банку України (УБС НБУ) — науково-педагогічний колектив поєднує якісну загальну освіту з професійною, тобто надає студентам можливість отримати знання, вміння, навички, від яких залежить їхня майбутня професійна компетентність. А вона визначає соціальну цінність випускників і, відповідно, їх майбутні фінансові доходи.
Поняття «кращий внз» залежить від якості вищої освіти, яка включає три важливі складові: по-перше, якість абітурієнтів (вона впливає на безпосереднє формування студентського
контингенту), по-друге, якість навчального процесу, і, нарешті, якість випускників, вищим показником якої є їхнє працевлаштування. Дозвольте мені коротко розповісти про кожну з названих складових.
Формування контингенту студентів в УБС НБУ здійснюється: по-перше, за рахунок професійно орієнтованих абітурієнтів через систему навчально-виробничих комплексів, куди входять школи, ліцеї, коледжі; по-друге, через систему профорієнтаційної роботи, яка проводиться з випускниками шкіл за участю територіальних управлінь Національного банку України і комерційних банків. Кращих відбирають за допомогою тестування і дають їм рекомендації для навчання в Університеті банківської справи.
На якість навчання безпосередньо впливає якість навчальних програм, навчально-методичного забезпечення, менеджменту. Все це досягається шляхом упровадження та функціонування ефективних систем управління якістю послуг (стандарт ISO серії 9000); введення навчальних планів і програм, що відповідають державним стандартам і задовольняють сучасні вимоги замовників; удосконалення та адаптації кредитно-модульної системи підготовки спеціалістів до вимог європейських освітніх програм; використання рейтингової системи оцінки знань студентів; підвищення мотивації студентів до навчання; поєднання науковості викладання з використанням сучасних інформаційно-педагогічних технологій; поєднання загального та професійного компонентів освіти шляхом організації практики студентів з першого до останнього курсу.
Такий системний підхід до організації навчання передбачає, крім традиційної (виробничої та переддипломної) практики, проведення також навчально-ознайомчої і навчальної практики студентів початкових курсів.
Яким вимогам повинен відповідати випускник внз, щоб йому запропонували роботу відповідно
до його освіти і кваліфікації? Міжнародні стандарти освіти висувають такі вимоги: загальні та професійні знання; практичний досвід; система постійного оновлення знань та навичок. Окрім цього, сучасний фінансист повинен знати іноземні мови, мати глибокі базові та технічні знання, комунікативні здібності, психологічні навички, вміти користуватися комп’ютером, організовувати свою роботу, працювати в команді.
Кращий спосіб працювати із замовником — залучати його до навчального процесу: від визначення по-треб у спеціалістах даного рівня і якості їхньої підготовки, орієнтуючись на перспективу, проведення профорієнтаційної роботи, участі у формуванні контингенту студентів — до складання навчальних програм, створення навчально-методичного забезпечення, викладання окремих спецкурсів, організації практичного навчання, роботи в екзаменаційних комісіях, участі у проведенні спільних виховних заходів.
Такий комплексний підхід до формування майбутнього професіонала, що протягом останніх років застосовується в УБС НБУ, забезпечує 80-90-відсоткове працевлаштування наших випускників. Головне стратегічне завдання Університету банківської справи Національного банку України сьогодні — це якісна підготовка кадрів, готових не лише вирішувати сьогоднішні конкретні завдання, алей генерувати нові знання. Це забезпечить конкурентоздатність університету на ринку освітніх послуг.


Юрий ЛЫСЕНКОВ, заведующий кафедрой международных финансов
Украинского государственного университета финансов и международной
торговли, кандидат экономических наук, доцент
— Похвально, что редакция журнала «Банкиръ» решила основательно разобраться: каким же должен быть вуз? Ведь решение современных проблем банковской деятельности невозможно без дальнейшего развития профессионального образования, что предполагает также согласование целей деятельности высшей школы, содержания и технологий обучения с практическими задачами банковской отрасли. Хотелось бы также напомнить, что, хотя роль частных и общественных институтов в определении состояния, перспектив банковского образования велика, ответственность за его судьбу все же лежит на государственных органах управления в области образования.
А теперь по существу вопроса. По-моему, лучшим высшим учебным заведением по подготовке кадров для банков можно считать вуз, в котором есть высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, на порядок выросло техническое обеспечение учебного процесса, большие изменения произошли в содержании конкретных учебных дисциплин. Ну и, разумеется, выпускники которого наилучшим образом проявляют себя в практической деятельности на ниве финансов.
Определенным показателем могут служить Всеукраинские олимпиады по банковскому делу, которые по традиции уже три года подряд проходят в апреле на базе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. В этом году честь своего учебного заведения защищали 70 студентов из 38 вузов Украины.
Ведущим фактором в достижении делового успеха в банковском деле является понимание сущности бизнес-коммуникаций и владение методами их осуществления. В вузах, готовящих банковских специалистов, на мой взгляд, следует лучше учить студентов решать вопросы, неизбежно возникающие при ведении банковского бизнеса. Как писать грамотные, представляющие вас в лучшем свете, деловые письма, бизнес-отчеты и служебные записки? Как подготовить профессиональное резюме? Что нужно принимать во внимание, готовясь к презентации? Как востребовать долг и при этом не потерять должника как клиента? Об этом и о многом другом, без чего невозможно в современном мире наладить и поддерживать конструктивные деловые отношения, студенты должны узнавать в период учебы в высшем учебном заведении. Тот вуз, в котором этому уделяется пристальное внимание, где учат применять полученные знания на практике, по-моему, отвечает современным требованиям к организации учебы.
Микола ЛУТАК,

віце-президент Асоціації українських банків,
кандидат економічних наук, доцент
— Такий навчальний заклад має бути новаторським, інноваційним, зорі-єнтованим не на вивчення поточних нормативно-правових документів регулятора, а на глибоке розуміння сутності фінансово-кредитних відносин, на ретельне вивчення світового досвіду мовою оригіналу. Останнє вимагає відповідної кваліфікації викладачів.


Анатолій МОРОЗ, завідувач кафедри банківської справи Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор
— Найкращий вищий навчальний заклад — передусім той, який має кадрове забезпечення. Лекції читають доктори економічних наук і професори. Семінарські, практичні заняття, керівництво практикою, курсовими і дипломними роботами забезпечують кандидати наук, доценти. А всі викладачі випускної кафедри повинні мати досвід роботи в банківській системі.
По-друге, навчально-методичне забезпечення. Підручники, навчальні посібники та інша навчально-
методична література професійного спрямування повинні бути розроблені викладачами випускної кафедри вищого навчального закладу. В її складі має бути навчально-тренувальний банк.
По-третє, зв’язки з банками. Викладачі вищого навчального закладу повинні підтримувати науково-практичні контакти з установами Національного банку України та інших системоутворюючих банків; здійснювати наукові дослідження за їх замовленням, залучати до аспірантури і докторантури обдаровану молодь, яка працює в банках. Для цього при випускній кафедрі бажано мати аспірантуру і докторантуру.

Анатолій МЕДВІДЬ,
начальник управління по роботі з персоналом
ВАТ «Державний ощадний банк України»

— Я визнав би кращим вузом той, в якому студенти — майбутні працівники банків — нарівні з базовими навчальними дисциплінами вивчають курс теорії і практики банківської конкуренції. Величезне значення, яке має конкурентне суперництво для найглибших основ функціонування ринкової економіки, настільки очевидне, що його немає сенсу доводити. Між тим, у нас до цього часу немає жодного підручника або навчального посібника з проблем розвитку ринкової конкуренції банків. Питання конкуренції на фінансовому ринку розроблені значно слабше, ніж на товарному. А ось у наших сусідів у Росії такі видання вже є. Взяти хоча б книгу Геннадія Самойлова та Олександра Бачалова «Банківська конкуренція» — дуже цікаве видання.
Той вуз, де такий курс розроблять, стане ініціатором дуже важливої справи. Думаю, його програма повинна містити вивчення сутності банківської конкуренції, методи досягнення високої конкурентоспроможності, основні стратегії і роль конкуренції у функціонуванні ринкової економіки. Зрозуміло, значну частину в навчальному посібнику повинні займати фактичні матеріали з досвіду конкурентної боротьби українських і зарубіжних банків. До них слід підходити максимально уважно: не як до простих ілюстрацій або прикладів, а навпаки — як до важливої змістовної частини курсу. Річ у тому, що в реальних діях банків на ринку вибрані ними конкурентні стратегії виступають часто більш виразно і багатопланово, ніж у теорії. Це свого роду економічні прецеденти, які потрібно вивчати настільки ж ретельно, як, скажімо, у юристів прийнято вивчати прецеденти правові, а у шахістів — розбирати зіграні партії.
Подібно до молодих лісопосадок, наше банківське співтовариство потребує допомоги вчених і викладачів вузів, запозичення досвіду інших країн, але понад усе — безперервних наполегливих зусиль усіх банків для підвищення своєї конкурентоспроможності. Теорія конкуренції — напрям економічної науки, що активно розвивається, привертає увагу вчених новизною і стрімким розвитком проявів ринкового суперництва, — стимулюючи різноманітність підходів і поглядів, ставить безліч питань, які вимагають глибокого теоретичного осмислення для регулювання конкурентних стосунків, реалізації державної антимонопольної і конкурентної політики в Україні.
 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка