На главнуюВыпуски журнала → Луганщина: економічний потенціал та банківська система регіону

Луганщина: економічний потенціал та банківська система регіону

Створена працею багатьох поколінь, промислова база Луганщини унікальна і тому приваблива для інвесторів. З початку 2005 р. до області залучено $56 млн прямих іноземних інвестицій, що більше ніж утричі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Забезпечу-ється прибутковий фінансовий результат господарських суб’єктів від звичайної діяльності до оподаткування, який зріс більше ніж у 2,7 рази і становить 587,8 млн грн. Банківська система області, як і країни в цілому, започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 р. Закону України «Про банки і банківську діяльність». Вона є дворівневою і складається з Управління Націо-нального банку та банків різних видів і форм власності. Національний банк України є центральним банком, що проводить єдину державну грошово- кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Свої функції вони реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення на депозитні, вкладні рахунки та недепозитне залучення коштів; кредитування суб’єктів господарської діяльності й громадян, вкладання у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій. У Луганській області функціонують два банки-юридичні особи, 68 балансових філій, 496 безбалансових відділень. З початку 2005 р. триває тенденція зростання основних показників діяльності банківської системи області. Разом з тим, роль кредитної системи щодо розвитку економіки стримується диспропорційністю її розвитку в розрізі регіонів та неврегульованістю взаємовідносин філіальної мережі. Зобов’язання установ банків області (з нарахованими витратами) збільшилися порівняно з початком року на 32,9% (за рік – на 16,3%), відповідні показники в цілому по Україні становили 25%; 35,4%, а частка області в зобов’язаннях банківської системи України – 2%. Найбільшу питому вагу в зобов’язаннях займають кошти фізичних осіб (на 01.08.2005 – 56,7% по області та 40,2% по Україні), що свідчить про високий рівень довіри населення до банківських установ області. Частка капіталу банківської системи області в сумі загального капіталу по Україні становить лише 0,7%. Це пояснюється недостатньою розвиненістю банківської системи регіону щодо обсягів промислового виробництва та концентрацією статутного капіталу на рівні центральних офісів банків (частка активів по області в сумі загальних активів по Україні – 1,7%). За рік обсяг капіталу збільшився на 24,3%. Слід зазначити збалансоване зростання загальних активів банківської системи області (порівняно з початком року – на 29,6%, з відповідним періодом 2004 р. – на 17,7%), поліпшення їх структури та якості. Чисті активи (загальні активи за мінусом сформованих резервів за активними операціями) збільшилися на 29,7% (за рік – на 16,6%), по Україні відповідно – 23,4% та 35,5%. Структура й динаміка активів свідчить про значне відволікання ресурсів за межі регіону та збільшення кредитних операцій (на 54,1% і 35,2% відповідно). За обсягами наданих кредитів область посідає 10 місце в Україні. Серед вимог банків за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам, частка кредитів у національній валюті становила 82,6%, у іноземній валюті – 17,4% (відповідні показники по Україні становили 58,2% і 41,8%). Порівняно з початком року залишки заборгованості за кредитами в реальний сектор економіки збільшились на 35,5%, в т. ч. за рахунок кредитів у національній валюті – на 38,1%, в іноземній валюті – на 24,2% (по Україні приріст аналогічних показників становив 27,2%; 28,0% та 26,1% відповідно). Річний приріст кредитних вкладень становив 50,9% по області та 39,3% по Україні в цілому. Найбільшою залишається питома вага кредитів, наданих суб’єктам господарювання (76,8%), що в переважній більшості є короткостроковими (по Україні – 80,7%). У 2005 р. зберігається позитивна тенденція до зростання довгостроко-вих вкладень банківських установ в економіку області. Упродовж 7 місяців залишки заборгованості за довгостроковими позичками зросли на 53,3% (по Україні збільшились у 2,1 рази). Цей процес супроводжувався зростанням їх частки у загальному обсязі кредитних вкладень з початку поточного року на 5,4 процентних пункти до 46,6% (по Україні – 58,2%). Порівняно з початком року приріст обсягів короткострокових кредитів становив 22,9% (по Україні – 16%), їх питома вага залишається найбільшою в кредитному портфелі банківських установ області – 53,4% (41,8% по Україні). Кредити в інвестиційну діяльність збільшились порівняно з 01.01.2005 вдвічі, але сума їх незначна – 9,4% від обсягу кредитів, наданих клієнтам (з них іпотечні кредити – 71,1%). У розрізі видів економічної діяльності найбільш значні обсяги кредитних залишків мають суб’єкти господарювання обробної промисловості (25,6% від загального розміру наданих кредитів суб’єктам господарювання та фізичним особам), торгівлі (22,3%), сільського господарства, мисливства та лісового господарства (11,8%), добувної промисловості (11,5%). Залишки заборгованості за кредитами, наданими населенню, становили 23,2% від загальної їх суми (по Україні – 19,3%). Прибутки установ банків області зросли за рік на 34% і в загальному показнику по Україні становили 3,7%. Однією з основних функцій є здійснення територіальним управлінням НБУ банківського нагляду в регіоні. Мета банківського нагляду – стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників. З розширенням мережі банківських установ області зростають обсяги роботи з адміністративного регулювання, а також з інспектування банків та банківських установ. Крім того, за останній рік Національний банк зосередив свою увагу на визначенні дев’яти категорій ризику та перевірках створення банками комплексної системи ризик-менедж-менту, що має забезпечувати надійний процес виявлення, оцінки та контролю усіх видів ризику. З введенням у дію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», Управління Національного банку Ук-раїни Луганської області стало приділяти питанню дотримання банками вищезазначеного закону підвищену увагу. Насамперед, Управлін-ням здійснено контроль: за розробкою банками Правил внутрішнього фі-нансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу; працездатністю систем автоматизації банку для передачі інформації про операції, що належать до фінансового моніторингу, до Уповноваженого органу; призначенням відповідальних осіб за здійснення фінансового моніторингу, підготовкою фахівців з фінансового моніторингу; наявністю розроблених критеріїв оцінки ризику щодо проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; станом здійснення ідентифікації наявних клієнтів банку. На наступному етапі конт-ролю банків з питань дотримання вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, одними з головних стали питання ідентифікації та вивчення клієнтів; виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та надання інформації про них до уповноваженого органу. За результатами перевірок банківських установ з питань дотримання діючого законодавства під час виконання функції суб’єкта первинного фінансового моніторингу складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення. За ініціа-тивою Управління Луганською обласною державною адміністрацією на адресу Кабінету Міністрів України надіслано листа з пропозицією прискорити створення структурних під-розділів Державного комітету фінансового моніторингу у регіонах з метою забезпечення ефективної роботи щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Управління здійснює активну роботу з надання пропозицій щодо удосконалення нормативної бази Національного банку України. Протягом 2004–2005 рр. з питань банківського нагляду надано 20 пропозицій, в т. ч. за власною ініціативою – 15. При внесенні змін у нормативні документи враховано 7 пропозицій територіального уп-равління. Колектив висококваліфікованих досвідчених фахівців Управління Національного банку України в Луганській області, більшість із яких – зі стажем роботи в банків-ській системі понад 10 років, тісно співпрацює з банківськими установами області та проводить координацію їх діяльності, спрямованої на виконання Основних засад грошово-кредитної політики на 2005 рік.
 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка