На главнуюВыпуски журнала → Марія Могильницька: «Львівщина — регіон банківський»

Марія Могильницька: «Львівщина — регіон банківський»

Маріє Павлівно, якими здобутками може похвалитися банківська система області?

 

— Розвиток економічного потенціалу області неможливо уявити без належної банківської підтримки. Зазначу, що економічна ситуація у

регіоні тісно пов’язана з економічною ситуацією в Україні в цілому, хоча й має певні особливості. Зокрема, минулого року випуск промислової продукції зменшився порівняно з 2004 р. на 6,8%. Така ситуація зумовлена спадом майже втричі порівняно з показниками 2004 р. виробництва продуктів нафтоперероблення на ВАТ «Нафто переробний комплекс «Галичина» у Дрогобичі — підприємстві, що має істотну частку у випуску промислової продукції Львівщини. Зменшились також обсяги вантажообігу. Водночас у більшості інших галузей промисловості спостерігається приріст виробництва. Особливо відчутно нарощують обсяги своєї продукції підприємства целю лоз нопаперової, поліграфічної про мисловості та видавничої справи, хімічної й нафтохімічної промис ловості, машинобудування. Від но вилось зростання будівельної ін дустрії і, що особливо радує, товарного сільськогосподарського виробництва.

Реальна заробітна плата з урахуванням індексу інфляції у січніберезні 2006 р. до відповідного періоду минулого року зросла на 24,6%; середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника становила 806,3 грн. Відповідно до темпів збільшення заробітної плати зростали обороти роздрібної торгівлі: у перші три місяці поточного року вони становили 24,4% порівняно з січнем-березнем 2005 р. і були найвищими за останні кілька років. Нині за рівнем економічного потенціалу Львівщина посідає 9 місце серед регіонів України.

Щодо розвитку ситуації у банківському секторі економіки області в цілому, зазначу, що уже впродовж п’яти років кількість діючих банків — юридичних осіб області залишається незмінною, на сьогодні це — 5 банків. Кількість банків — юридичних осіб інших регіонів, представлених на Львівщині своїми діючими філіями та відділеннями, становила на 01.05.2006 47 банків проти 42 на 01.01.2005.

В області відкрили своїфілії усі 12 банків, що в поточному році віднесені НБУ до групи найбільших в Україні. Дедалі більшого поширення набуває практика входження банків на територію області не філіями, а безбалансовими відділеннями. На початок травня у нашому регіоні діяло 79 балансових та 842 безбалансові установи банків. Ще 4 балансові установи перебували у стадії ліквідації.

Дещо змінилася політика банків щодо територіального розміщення своїх установ: якщо ще до середини 2005 р. майже усі вони  ідкривались у промислових та рекреаційних зонах, то зараз дедалі більше відділень банки відкривають у сільськогосподарських районах, а то й у селах.

Темпи приросту основних фінансових показників діяльності банківських установ Львівщини впродовж 2004—2005 рр. були дещо нижчими загальноукраїнських. Водночас, з початку цього року темпи приросту як вимог за кредитами, так і зобов’язань за залученими коштами перевищували темпи приросту в середньому по державі. За основними кількісними параметрами банківська система області продовжує посідати 4—7 місце серед територіальних банківських систем України. Зокрема, за розміром залучених установами банків регіону коштів суб’єктів господарювання та населення область посідає п’яте місце (6,6 млрд грн або 4,8% від цього показника в цілому по Україні). За обсягом коштів, залучених від суб’єктів господарювання, область станом на 01.05.2006 була на сьомій позиції (1,3 млрд грн або 2,1%), а за сумою вкладів та депозитів населення — на четвертій (5,3 млрд грн або 6,7%).

Впродовж 2005 р. обсяг залучених банківськими установами області коштів зріс на 53%, а за перші чотири місяці поточного року — ще на 7,5%.

Частка коштів населення, залучених на території області, була однією з найвищих в Україні (після Тернопільської та Чернівецької областей) і на 01.05.2006 становила 80,8%. До особливостей банківських вкладів у регіоні слід віднести й те, що переважну частку коштів населення (57,3%) було залучено в іноземній валюті.

 

Якою є кредитна політика у регіоні, як здійснюється кредитування суб’єктів підприємницької діяльності?

 

— Найбільшими галузевими кредиторами залишаються підприємства переробної промисловості (24,8% від портфелю зобов’язань банківських установ області перед суб’єктами господарської діяльності) та торгівлі (21,7%). Впродовж кількох останніх років темпи приросту залучених банківськими установами області коштів були нижчими, ніж темпи приросту кредитного портфелю. Не був винятком і початок 2006 р.: приріст вимог за кредитами за перші 4 місяці становив 15,0% проти 7,5% приросту зобов’язань. Загальна сума вимог за кредитами — майже 5,0 млрд грн.

Як і торік, найдинамічніше зростали кредитні вкладення, розміщені серед фізичних осіб (збільшення за 4 місяці на 25,0%, зростання питомої ваги з 27,0% до 30%), а також вкладення, що обліковуються на рахунках довгострокових кредитів (збільшення на 27%, зростання питомої ваги із 62% до 69%). Найбільші вкладення спрямовані у підприємства торгівлі (36% від вимог за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності) та переробної промисловості (32%). Водночас різниця між частками цих галузей у кредитному портфелі банківських

установ Львівщини має стійку тенденцію до зменшення.

Найбільш популярні у населення валютні кредити з терміном користування понад рік, вони становлять дві третини усіх вимог до фізичних осіб.

 

Яким чином здійснюється нагляд за діяльністю комерційних банків? Які аспекти банківського нагляду нині найбільш актуальні?

 

— Управління постійно контролює діяльність банків області. Впродовж останніх кількох років істотних зауважень до їх діяльності у нас не було. За результатами моніторингу банки Львівщини — достатньо стійкі й мають добре поставлений менеджмент, однак, зважаючи на економічний потенціал нашої області в Україні, лише один з них — ВАТ «Кредобанк» — належить до групи великих банків. Достатньо актуальними для банків Львівщини залишались питання нарощення статутних капіталів: впродовж 2004—2005 рр., зважаючи на обсяг раніше вкладених коштів, приріст капіталу по них істотно відставав від приросту активів. Однак у травні поточного року ситуація змінилась: завершилось придбання акцій чергової емісії ВАТ «Кредобанк» у сумі понад 75 млн грн, у цьому ж місяці ЗАТ АКБ «Львів» оголосив додаткову емісію акцій у сумі 30 млн грн.

На нинішньому етапі особливої уваги заслуговують питання поліпшення роботи системи ризик-менеджменту наших банків, впровадження ними механізмів своєчас ного виявлення, оцінки величини, моніторингу та належного контролю своїх ризикових позицій. Саме в цьому напрямі наша служба банківського нагляду проводить найбільш активну роботу. За її наслідками ми практикуємо проведення робочих зустрічей, на які запрошуємо керівників банків, розглядаємо проб лемні питання та узгоджуємо шляхи їх вирішення.

Моніторинг ринку свідчить, що динаміка зміни середньозважених процентних ставок по області як за наданими кредитами, так і за залученими строковими депозитами відповідає загальноукраїнській тенденції. Водночас зауважу, що нині триває підготовча робота з привдення банками у відповідність до міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку оцінки вартості кредитів методом ефективної ставки відсотка. Впровадження цього методу дасть змогу, з одного боку, якісніше прогнозувати фінансові результати від кредитної діяльності, а з іншого — отримати у звітах реальну, з урахуванням комісійних, вартість наданих кредитів. Зважаючи на актуальність цієї теми та стислі терміни впровадження методу оцінки, встановлені Національним банком, Управлінням на базі Львівського банківського інституту НБУ у квітні та травні поточного року проведено два кущових семінари із зазначеної теми для працівників бек-офісів банків та банківських установ західного регіону України.

За роки діяльності Управлінням накопичено досить значний масив інформації із найрізноманітніших показників стану банківської системи регіону та його економіки. До нас звертаються багато установ, серед яких банки, навчальнізаклади, науково-дослідні інститути і т. д. з проханням надати їм певні дані, статистичні матеріали тощо. Силами фахівців Управління підготовлено робочий макет «Збірника банківської статистики Львівської області», матеріали якого не містять банківської таємниці і водночас мають задовольнити інтерес зацікавлених установ. Наразі триває узго дження з Національним банком мож ливості його оприлюднення.

 

На яких ще аспектах діяльності банківської системи Львівщини Вам би хотілося наголосити?

 

— Розвиток банківської системи в області має і суттєвий соціальний аспект. Банки Львівщини регулярно перераховують значні суми у фонд соціального страхування, у пенсійний фонд, фонд допомоги на випадок безробіття тощо. Банкіри Львівщини не залишаються байдужими і до суто людських проблем.

Основні напрями благодійництва — це допомога дошкільним виховним закладам, школам, театрам, церквам, на лікування; підтримка видання книг, виплата стипендій тощо.

Стала доброю традицією допомога львівських банків сиротинцям та спеціалізованим школам до дня Святого Миколая. На ці заходи щорічно виділяється близько 1,5 млн грн. Нині у банківській сфері нашої області працює близько 8,5 тис. висококласних спеціалістів, справжніх професіоналів своєї справи.

Спо діваємося, що банківська система Львівщини і надалі буде розвиватись стабільно й динамічно, а в банківському товаристві буде панувати дружня, творча та доброзичлива атмосфера.

Бесіду вела Наталя ГРИЦЕНКО

Фото Сергія СМИРНОВА

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка