На главнуюНовости → Інтерв'ю посла Фінляндії в Україні пана ЮХА ВІРТАНЕНА

Інтерв'ю посла Фінляндії в Україні пана ЮХА ВІРТАНЕНА

25/05 2017
 Травень 2017 р., Київ, Україна (May 2017, Kyiv, Ukraine)

 

Інтерв'ю посла Фінляндії в Україні пана ЮХА ВІРТАНЕНА / «Банкиръ» (Interview by Ambassador of Finland  Mr. Juha Virtanen / «Banker»)

 

1. Пане Юха Віртанен, скажіть, будь ласка, на якому рівні були українo-фінські відносини, коли

Ви прибули до України як Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндської Республіки? Яка динаміка їх розвитку за останні кілька років?

Відносини між Фінляндією та Україною чудові. Наші країни мають багато історичних, політичних і культурних зв'язків. З моменту відновлення незалежності України 1991 року наші країни стали ближчими одна до одної. За останні роки Україна набула особливо важливого значення та відкрила значні можливості як для Фінляндії, так і для ЄС. Цього року ми також відзначаємо 25-річчя поновлення дипломатичних відносин між Фінляндією та Україною.

Фінляндія має намір підтримувати Україну в ці важкі часи. Допомога, надана нами Україні, становить наразі понад 27 мільйонів євро, і ми продовжуватимемо надавати їй підтримку. Нещодавно ми ухвалили нові плани співробітництва в галузі освіти та підвищення енергоефективності. Цього року заплановано візит до України з метою розвитку бізнесу. Одночасно з цим має відбутися засідання двосторонньої економічної комісії. У нас є справді величезний потенціал для розширення двосторонньої співпраці та збільшення обсягів торгівлі.

(MR. JUHA VIRTANEN, рlease, tell us what was the state of Ukraine-Finnish relations, when you came as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Republic of Finland  in Ukraine? What is the state of Ukraine-Finnish cooperation at present? What are the developments in the last several years?

 The relations between Finland and Ukraine are excellent. Our nations have many historical, political and cultural connections. Since the restoration of Ukraine's independence in 1991 our countries have come closer each other. Especially these latest years Ukraine has been of particular importance as well as a great opportunity both to Finland and to the EU. This year we are also celebrating the 25th anniversary of the re-establishment of the diplomatic relations between Finland and Ukraine.

Finland is committed to support Ukraine in these difficult times. Our assistance to Ukraine is over 27 million euros so far and we will continue providing our support. We have recently adopted some new cooperation plans in the areas of education and energy efficiency. Business promotion trip to Ukraine is planned for this year. The bilateral economic commission should meet at the same time. We really have a huge potential to enhance our bilateral cooperation and to increase our trade.)

 

2.  Пане Посол, хотілося б також порушити питання про торговельно-економічні відносини між

нашими країнами. Чи зростає обсяг товарообігу?

На жаль, мушу відзначити, що наш двосторонній товарообіг 2013 року був майже в три рази вищим, ніж сьогодні. На торгівлю вплинула передусім складна економічна ситуація в Україні протягом останніх років. Минулого року наш товарообіг становив лише близько 250 мільйонів євро з очевидним переважанням торгового балансу на користь Фінляндії. Проте з огляду на тенденції до незначного, але видимого зростання, що спостерігаються в обох країнах, ми очікуємо, що торгівля почне поволі відновлюватися. Звичайно, в глобалізованому світі багато залежить і від загального розвитку світової та європейської економіки.     

(Mr. Ambassador, I would like also to raise the issue on the trade and economic relations between our

countries. Does the volume of trade increase? 

Unfortunately I have to note that our bilateral trade in 2013 was nearly three times higher than today. Trade has been affected mainly by the difficult economic situation of Ukraine these recent years. Last year our trade was approximatively only 250 million euros with a clear surplus to Finland. However, with a slight, but visible growth scenarios in both countries we expect that the trade would start recovering slowly again. Of course, in a globalized world a lot depends also on the overall development of global and European economy.)     

 

3. На Вашу думку, сьогоднішня договірно-правова база забезпечує юридичну основу для розвитку

співпраці між Україною та Фінляндією у торговельно-економічній сфері?

Я би сказав, що на рівні міжнародних домовленостей справи пішли на краще. СОТ і нещодавно укладена Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС дають міцну договірну основу для торгових партнерів. Ми також домовилися у двосторонньому порядку про захист інвестицій, уникнення подвійного оподаткування, митне співробітництво тощо. Окрім того, посилення інтеграції України у простір європейських норм, стандартів і законодавства поліпшить її конкурентоспроможність на європейському ринку.   

(What do you think, does the current legal framework provide the legal basis for cooperation between

Ukraine and Finland in the trade and economic sphere?

I would say that on the level of international arrangements things have gone for the better. The WTO and recently the DCFTA between the EU and Ukraine give solid contractual basis for trade partners. Bilaterally we have also agreed on the protection of investments, avoidance of double taxation, customs cooperartion and so on. Also Ukraine's closer integration to European norms, standards and legislation will improve its competitivity in the European market.)

 

4. Пане Посол, чи є спільна Міжурядова комісія між Україною та Фінляндською Республікою? На

Вашу думку, чи буде ефективною така співпраця і чи доцільно створити ділову раду між нашими

країнами?

У ході міністерських і президентських візитів минулого та цього року було ухвалено рішення про відновлення засідань двосторонніх економічних комісій. Останній раз комісія збиралася 2012 року. Я сподіваюся, що перше засідання, яке супроводжуватиметься візитом нашої ділової делегації, може бути організоване одразу ж по завершенню всіх підготовчих заходів із планування. 

(Mr. Ambassador, is there a joint intergovernmental commission between Ukraine and Finland ? Are

you of the opinion that such cooperation would be effective, and would it be advisable to create a business

council between our countries? 

During the ministerial and presidential visits last and this year it was agreed to relaunch the meetings of the bilateral economic commissions again. Last time the commission met in 2012. I hope that the first meeting, accompanied by a visit of our business delegation, could be arranged as soon as all preparatory planning has been finished.)   

5. Чи розвивається співпраця між Україною та Фінляндією у сфері високих

технологій (ноу-хау, хай-тек) і передових галузей промисловості (космічна сфера, технологічні парки

софт-компаній, фінські проекти виробництва «під ключ» тощо?

Очевидно, що існує нереалізований потенціал для співпраці в цій сфері, особливо в галузях ІТ, екологічно чистих технологій і охорони здоров'я. Передусім це ядерна безпека, де фінський досвід був раніше представлений також і в Україні. Фінляндія - це країна, що рухається шляхом інновацій, економіка якої, згідно з даними міжнародних рейтингів, є однією з найбільш інноваційних у світі. Я побачив, що й в Україні зростає попит на інноваційну діяльність. Я вважаю, що в майбутньому ми спостерігатимемо розширення співпраці також і в цій сфері.

(Does cooperation in the field of high technology (knowhow, high-tech) and advanced industries (space,

technology parks, software companies, the Finnish’s «turnkey» production projects, etc.) develop between

Ukraine and Finland?

There is obviously untapped potential to cooperation in this area, esp. in the IT, cleantech and health sectors. It is mainly nuclear safety where Finnish expertise has been previously presented also in Ukraine. Finland is an innovation driven country and one of the most innovative economies in the world according to international rankings. I've seen that also in Ukraine there is a growing demand for innovation activities. I believe that in the future we'll see increasing cooperation also in this field.)

 

6. Пане Посол, як розвивається інвестиційна сфера між Україною та Фінляндією? Чи влаштовує,

фінських бізнесменів інвестиційний клімат в Україні, що заважає їм прийти на наш ринок з

широкомасштабними інвестиціями?

Декілька фінських компаній мають інвестиції в Україні, переважно в галузі будівельних металоконструкцій. Згідно з оцінками, загальна їх сума становить близько 100 млн євро. Діловий та інвестиційний клімат України лишається досить складним, і тому фінські компанії наразі з нетерпінням очікують чітких і стійких ознак наявності сприятливого бізнес-середовища. Видається, що Україна на правильному шляху, з огляду на більш стабільну макроекономічну ситуацію, реформування банківського сектора та дерегуляцію адміністративного навантаження в певних сферах. Проте досі існує доволі великий спектр різноманітних перешкод і бар'єрів, які мають бути усунені, наприклад, у питаннях оподаткування, акцизного законодавства, судової системи, митного оформлення, проблем із місцевими органами влади та непотрібної бюрократії.

(Mr. Ambassador, what about developments in the investment sphere between Ukraine and Finland ?

Are your businessmen satisfied with business investment climate in Ukraine ? What are the constraints that

prevent businessmen to enter the market with large-scale investments?

A few Finnish companies have investments in Ukraine, mostly in the area of metal construction. It is assessed that the cumulative amount would be close to 100 million euros. Ukraine's business and investment climate is still quite challenging and therefore Finnish companies are currently eagerly waiting for clear and sustained signs of a conducive business environment. Ukraine seems to be on the right track with having a more stable macroeconomic situation, reforming the banking sector and deregulating some administrative burdens. However, there is still quite a large spectrum of different obstacles and barriers to be removed for instance as regards taxation, excise duty legislation, court system, customs clearance, challenges with local authorities, and unnecessary bureaucracy.)

 

7. Пане Посол, скажіть, будь ласка, які регіони в Фінляндії вважаються найбільш привабливими з

погляду інвестування? Які сфери є пріоритетними для фінів в Україні та навпаки?

Фінляндію слід розглядати як єдине ціле, оскільки всі її регіони провадять різні види економічної діяльності. Жоден регіон не кращий за інший і не відзначається певним конкретним видом діяльності. Варто виходити з того, що обом країнам слід заохочувати ті сфери, в яких є додана вартість і конкурентна перевага. Безсумнівно, висока якість фінських промислових високотехнологічних товарів, послуг і дизайну – наприклад, у галузях лісового господарства, ІТ, енергетики, суднобудування й охорони здоров'я - високо цінується в усьому світі, а традиційно сильними сторонами України є аграрна, хімічна та металургічна галузь.     

(Mr. Ambassador, please tell us, which regions of Finland are the most attractive in view of

investments? What spheres are priority for Ukraine in Finland and for Finnish in Ukraine ?

Finland should be regarded as a whole, as all its regions are performing different economic activities. No region is better than another or labeled by a certain specific activity. The starting point is that both countries should promote those spheres where they have added value and competitive advantage. The high quality of the Finnish industrial high tech products, services and design – for instance in forestry, IT, energy, ship building and health sectors to name a few - is certainly appreciated worldwide, whereas Ukraine's strength lies traditionally in agro, chemical and metal sectors.)     

 

8. На Ваш погляд, чи є можливим встановлення фінансового протоколу на державному рівні між

нашими країнами у найближчий час?

Є інші прямі шляхи для надання Фінляндією підтримки Україні. У ці важкі часи ми висловили нашу солідарність із Україною і примножили наші зусилля, надавши близько 30 млн євро у рамках різноманітних планів допомоги протягом 2014-2016 років. Основна частина цієї допомоги була передана через міжнародні інститути та шляхом нашої участі в місіях ОБСЄ та ЄС в Україні. Як член ЄС, Фінляндія також бере участь або чинить свій вплив у рамках багатьох заходів, пов'язаних із ЄС, і підтримує фінансування діяльності ЄБРР та ЄІБ в Україні. Ми також підтримуємо деякі процеси реформування, що проводяться українським урядом, особливо в галузі освіти, енергоефективності та боротьби з корупцією.

Я хотів би також відзначити, що за допомогою НЕФКО (Північної екологічної фінансової корпорації) та херсонських органів влади Фінляндією було профінансовано будівництво Зеленої школи в Антонівці 2016 року. Це було реальне фінсько-українське спільне підприємство, внесок Фінляндії в яке склав 3 мільйони євро.

(In your opinion, is it possible to establish a state-level financial protocol between the two countries in the

near future?

There are other direct ways for Finland's support to Ukraine. During these difficult times we have expressed our solidarity with Ukraine and multiplied our efforts by providing nearly 30 m€ to different support schemes in 2014-2016. The main part of this support has been channeled via international institutions and by our participation in the OSCE and EU missions in Ukraine. As a member of the EU, Finland is also participating or influencing many EU-related actions and supporting the financing activities of the EBRD and the EIB in Ukraine. We are also supporting some reform processes of the Ukrainian Government especially in the areas of education, energy efficiency and fighting against corruption.

I would also like to mention that with the help of NEFCO (Nordic Environmental Finance Corporation) and Kherson authorities Finland funded in 2016 the construction of the Green School in Antonivka. It was a real joint venture between Finland and Ukraine, where the Finnish contribution amounted to 3 million €.)

 

9. Чи ведуться сьогодні переговори між Фінляндією та Україною щодо створення Зони вільної торгівлі

тощо?

На договірному рівні наші торгові відносини регулюються Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, що набрала тимчасової чинності з 1 січня 2016 року. Це забезпечує міцні правові та формальні підстави для зміни українськими експортерами свого виробничого процесу й товарів для забезпечення сумісності з вимогами ЄС. Аналогічним чином для експортерів із ЄС Угода означає, що Україна може розглядатися як частина внутрішнього ринку ЄС. Основна відмінність полягає в тому, що обмежувальні квоти зберігатимуться, як і раніше, особливо щодо деяких видів сільськогосподарської продукції. На додачу до ЗВТ, важливо пам'ятати, що у нас є також кілька двосторонніх угод для сприяння бізнесу (щодо захисту інвестицій, уникнення подвійного оподаткування, митного співробітництва).   

(Are negotiations on creating a free trade area between Finland and Ukraine being in progress etc.?

On the agreement level, our trade relations are governed by the DCFTA between the EU and Ukraine, which entered temporarily into force on January 1st, 2016. It is providing a solid legal and formal basis for the Ukrainian exporters to modify their production and products for being compatible with the EU requirements. For the EU exporters the Agreement means, in a similar way, that Ukraine can be considered as being part of the internal EU market. The main difference is that restrictive quotas will be still maintained especially in some agriculture products. In addition of the FTA, it is important to remember that we have also a few bilateral agreements for facilitating businesses (protection of investments, avoidance of double taxation, customs cooperation).   

    

10. На Ваш погляд, чи є в України шанс зміцнити свої позиції на фінському ринку щодо постачання

промислової продукції з цементної та хімічної сфер та інші?

Існує величезний потенціал для торгівлі, співпраці або спільних підприємств у багатьох галузях промисловості між нашими країнами. Наразі обидві країни експортують в основному свою традиційну продукцію, що має порівняльні переваги. Більшу частину українського експорту до Фінляндії справді становлять насипні матеріали. Обом країнам слід намагатися диверсифікувати свій експортний портфель, включаючи до нього більше товарів і послуг із доданою вартістю. У випадку України це може бути досягнуто шляхом розробки та вдосконалення цієї насипної продукції в цілому, що зробить нинішню пропозицію більш конкурентоспроможною порівняно з іншими європейськими постачальниками. 

(In your opinion, does Ukraine have any chance to strengthen its position in Finland’s market for

supply of industrial products from cement and chemical industries and others?

There is a huge potential for trade, cooperation or joint ventures in many industrial sectors between our countries. So far, both countries export mainly their traditional items having comparative advantages. It is true that the majority of Ukrainian exports to Finland consist of bulk materials. Both countries should try to diversify their export portfolio to more value added products and services. In the Ukrainian case, this could be made by developing and refining those bulk products and in general, transforming the present offer to be more competitive with other European suppliers.) 

 

11.  Чи є перспективи україно-фінського співробітництва щодо  розвитку мирної ядерної

енергетики?  

У нас уже є цікава історія в цій галузі. Фінляндія багато років бере участь у фінансуванні ремонтних робіт на Чорнобильській АЕС. Сьогодні ми зацікавлені в модернізації та підвищенні безпеки українського парку АЕС. Як ви, можливо, знаєте, Фінляндія має чотири ядерні реактори, два з яких походять із часів радянських поставок. Проте вони були трансформовані фінами відповідно до західних стандартів, і в процесі цієї трансформації ми набули досвіду, який можна було б нині використати в Україні. Фінське ноу-хау в питаннях ядерної безпеки зберігається з тих часів, оскільки в нас є один новий реактор на стадії будівництва, і попередньо заплановане будівництво ще одного. Окрім того, ми побудували в Фінляндії перше підземне сховище для остаточного зберігання ядерних відходів кілька місяців тому. У цьому питанні буде корисним ширше міжнародне співробітництво, і ми зацікавлені в тому, щоб детальніше розглянути таку можливість.          

(Are there any prospects Ukraine-Finnish collaboration  in the development of peaceful nuclear

energy?

We already have an interesting history in this field. Finland has been participating many years in the financing of the repair works of the Tshernobyl NPP. Today, we are interested in the modernization and increasing the safety of the Ukrainain NPP park. As you may know, Finland has four NP reactors and two of them are originated from Soviet time deliveries. However, they were transformed to comply with Western standards by the Finns and there we gained expertise which could be used now in Ukraine. The Finnish know-how in nuclear safety questions has been maintained since, as we have one new reactor under construction and another has been tentatively planned. We have also constructed in Finland the first underground storage for the final deposit of nuclear waste some months ago. A wider international cooperation would be useful in this matter and we would be interested in taking a closer look to it.)

 

12.  Як Ви вважаєте, лібералізація візового режиму і усунення штучно створених бюрократичних

перешкод сприятиме суттєвому прогресу у відносинах між нашими країнами?

Безумовно. Вільне переміщення товарів, послуг, капіталу та людей має вирішальне значення для будь-якого економічного розвитку. Фінляндія, як маленька країна з обмеженими людськими та фінансовими ресурсами, виступає за прозору, стійку та справедливу систему міжнародної торгівлі. Торгівля повинна бути справедливою та здійснюватися на підставі узгоджених на міжнародному рівні правил. Дерегуляція у сфері застарілих регуляторних норм - це постійний процес, що відбувається майже в кожному суспільстві, метою якого є досягнення змістовного регулювання. Окрім того, урядом Фінляндії ухвалено проекти з дерегулювання разом із іншими заходами для підвищення конкурентоспроможності та впровадження економії державних витрат. 

(Do you think is visa liberalization regime and the removal of artificial bureaucratic barriers will be

contribute to significant progress in relations between the two countries?

Certainly. Free movement of goods, services, capital and people is pivotal to any economic development. Finland is a small country with scarce human and financial resources and therefore it has been advocating a transparent, sustainable and equitative international trade system. Trade should be fair and based on globally agreed rules. Deregulation in terms of obsolete regulation is an ongoing process in nearly every society aiming at meaningful regulation. Also the Government of Finland has adopted deregulation projects along with other measures in trying to increase competitivity and introducing savings in public expenditure.) 

 

13. Нині Фінляндія — це музей просто неба, що приваблює туристів з усього світу, а Україна сьогодні

тільки виходить на шлях туризму. Чи буде зміцнюватися україно-фінська співпраця у галузі

туризму? І який досвід у цій сфері може запропонувати Фінляндія для України у майбутньому?

У мене є відчуття, що фіни досі не відкрили для себе Україну як потенційний туристичний напрямок. Однією з причин цього може бути брак реклами України як туристичного напрямку в Фінляндії. Мушу зізнатися, що я й сам недостатньо знав про надзвичайне культурне та географічне розмаїття України, доки не прибув сюди два роки тому. Тепер я побачив, що Україна спроможна зацікавити туристів з усього світу безліччю різноманітних видатних місць і пам'яток, не кажучи вже про її кулінарне багатство. Знаючи характер і смаки фінів, я переконаний, що Україна може запропонувати фінським туристам чимало принад. Всі мої друзі та інші фіни, які відвідували Україну вперше, були в цілковитому захваті й обіцяли приїздити знову.

У нас у Фінляндії є багато національних цікавинок і речей, які варто побачити. Ми робимо все можливе для їхньої популяризації, щоб перетворити їх на всесвітньо відомі туристичні напрямки, в тому числі й для українських туристів.

Враховуючи особливості обох країн і наявність двох прямих щоденних рейсів між Гельсінкі і Києвом, буде нескладно збільшити туристичні потоки між нашими країнами. Для цього нам слід докласти більше зусиль до рекламної діяльності та поширення інформації. Вирішальну роль тут відіграють туристичні агенції та участь у туристичних виставках в обох країнах.       

(Nowadays Finland is an open-air museum, attracting tourists from all over the world, while Ukraine is only

developing the tourism sector. Will Ukraine-Finnish cooperation be strengthening in the tourism area?

What experience in this area can Finland offer to Ukraine in the future?

I have the feeling that the Finns have not yet found Ukraine as a potential tourist destination. One reason may be that there seems to be little advertising of Ukraine as a tourist destination in Finland . I must admit that I neither had enough knowledge of Ukraine's rich cultural and geographical diversity before arriving here two years ago. Now I have seen that Ukraine can offer a large variety of interesting places and sites to tourists from all over the world, not to mention its culinary assets. Knowing the Finnish character and taste I am convinced that Ukraine can offer quite many attractions to Finnish tourists. All my friends and other Finns who have visited Ukraine for the first time have been more than enthusiastic and promised to come again.

In Finland, we have many national specialties and things to see. We do our best to promote them so that they could become world famous destinations incl. for Ukrainian tourists.

On the basis of the characteristics of both countries and two direct daily flights between Helsinki and Kyiv it should be easy to increase tourism flows between our countries. For this, we should put more efforts for advertising and distributing information. The role of tourism agencies and participation in tourism exhibitions in both countries is crucial in this regard.) 

 

14 . А як щодо співпраці між нашими країнами на регіональному рівні — співробітництва між областями

України та Фінляндії, створення міст-побратимів тощо?

Прямі контакти та співробітництво між різними регіонами пов'язані з певними труднощами. Дефіцит ресурсів у регіональних і місцевих органів влади, принаймні у Фінляндії, обмежує їх діяльність у галузі міжнародних відносин. У цій сфері вам потрібен новий підхід, що був би економічно ефективним і надавав певні пільги для регіонів. Може бути випробувана своєрідна модель публічно-приватного партнерства між деякими регіонами або містами.

Те саме стосується й моделей для міст-побратимів. Міста Гельсінкі й Тампере є побратимами Києва, а місто Оулу в північній Фінляндії є побратимом Одеси. Сьогодні подібні мережі навряд чи можуть бути розширені. Мережі на кшталт Міжнародної угоди мерів є гарним способом розширення співробітництва та посилення впливу з різних питань. Цікавим нововведенням також може стати створення системи, аналогічної мережі почесних консулів, на державному рівні, шляхом призначення неофіційних почесних осіб між двома містами або регіонами.

(What about the cooperation between the two countries at the regional level - cooperation between the

regions of Ukraine and Finland, the establishment of sister cities etc?

The direct contacts and cooperation between different regions may be challenging. The scarcity of resources of regional and local authorities, at least in Finland, is limiting their activities in international relations. In this sphere you need a new approach which should be cost-effective and providing benefits for regions. A kind of ppp model could be tested between some regions or cities.

The same applies to twin city models. The cities of Helsinki and Tampere are twins of Kyiv and the city of Oulu in Northern Finland is the twin of Odessa. These kind of networks can be hardly expanded nowadays. International covenant of mayors type of networks are a good way to increase more widespread collaboration and impact on various topics. An interesting innovation could also be the creation of a system similar to the network of honorary consuls on the State level by nominating informal honorary persons between two cities or regions.)

 

 

15. Сьогодні Україна є лідером постачання аграрної продукції в Світі, а для Фінляндії є надзвичайно

важливим забезпечення продовольчої безпеки, екології тощо. У цьому контексті Україна має

можливості постачання харчів до Фінляндії?

Я бачу три основні елементи в цьому питанні. По-перше, як Ви вже згадали, безпечне та чисте виробництво, розповсюдження та якість сільськогосподарської продукції мають першочергове значення для європейських споживачів. Зобов'язання України щодо узгодження свого законодавства із законодавством і нормативами ЄС, що стосуються всіх заходів із забезпечення здоров'я тварин і рослин і безпеки харчових продуктів, підтримує конкурентоспроможність української продукції в цій сфері. Тим не менш, ми повинні пам'ятати, що досі існують деякі обмежувальні квоти на деякі види сільськогосподарської продукції з України. По-друге, необхідний активний маркетинг української продукції на фінському ринку. По-третє, Фінляндія - це північна країна, де сільськогосподарське виробництво є обмеженим через кліматичні умови, що зумовлює значний попит на деякі імпортні зернові культури, овочі та фрукти. Постачання високоякісної української сільськогосподарської продукції до Фінляндії було би дуже бажаним.         

(Nowadays Ukraine is a leader for supplying the agricultural products in the World and for Finland and it

is very important to ensure food security, ecology etc. In this context, has Ukraine the capacity and the supply

of food to Finland?

I see three essential elements in this question. Firstly, as you already mention, the safe and pure production, distribution and quality of agricultural products is of utmost importance to European consumers. The commitment of Ukraine to align itself with the EU legislation and standards on all animal and plant health and food safety measures supports the competitiveness of Ukrainian products in this sector. However, we have to remember that there are still some restrictive quotas for certain agricultural products of Ukraine. Secondly, there must be an active marketing of Ukrainian products in the Finnish market. Thirdly, Finland is a Northern country whose own agricultural production is limited due to climate conditions and therefore there is an important demand for some imported grains, vegetables and fruits. The supply of high quality Ukrainian agricultural products in Finland would be very welcome.)         

16. Пане Посол, яка нині демографічна ситуація в Фінляндії? Які тенденції імміграційно-еміграційних

процесів в Фінляндії?

Населення Фінляндії складає близько 5,5 млн осіб. Територія Фінляндії відносно велика, тому щільність її населення є однією з найнижчих у Європі - всього лише 17 осіб/м2. На жаль, рівень народжуваності сьогодні недостатньо високий, а це означає, що населення старіє, і коефіцієнт демографічної залежності зростає.

2015 року у Фінляндії налічувалося 230 000 мешканців, що не були фінами за національністю. Понад 20 % із них були естонцями, а ще 13 % - росіянами. 2016 року іммігранти в Фінляндію прибували в основному із зони ЄС (10 000), Іраку (3 500), Росії (3 500) і Афганістану ( 2 000). Щороку близько 10 000 фінів їдуть за кордон, в основному до Швеції (2 500 осіб за 2015 рік), Великої Британії, США, Німеччини, Іспанії, Данії, Естонії та Норвегії. Найсумніше те, що без іммігрантів за 2016 рік населення Фінляндії скоротилося б.    

(Mr. Ambassador, what is the demographic situation in Finland? What is the immigration-emigration

situation in Finland?

The population of Finland is around 5,5 million. The territory of Finland is relatively large and therefore the density of its population is one of the lowest in Europe, only 17 persons/m2. Unfortunately the fertility rate today is not high enough which means that the population is ageing and demographic dependency ratio is growing.

In 2015 there were 230.000 inhabitants in Finland whose nationality was not Finnish. More than 20 % of them were Estonians and 13 % Russians. In 2016 the immigrants to Finland came mainly from the EU area (10.000), Iraq (3.500), Russia (3.500) and Afganistan (2.000). Every year around 10.000 Finns move abroad, mainly to Sweden (2.500 in 2015), UK, USA, Germany, Spain, Denmark, Estonia and Norway. The sad fact is that without immigration the Finnish population would have declined in 2016.)    

 

17. Фінляндія підтримала територіальну цілісність України на Генасамблеї ООН у березні 2014р. У

цьому контексті, з Вашої точки зору, на території України  може бути врегульовано питання

російської агресії і та подолання російсько-українського конфлікту найближчим часом?

Ми, звісно ж, сподіваємося на те, що складна ситуація, яка порушує суверенітет і територіальну цілісність України, може бути вирішена якомога швидше. Широка міжнародна солідарність щодо України є важливою, тож у рамках поточних переговорних процесів швидко мають бути досягнуті відчутні результати. Крім того, йдеться про людські страждання, адже кожного тижня ми спостерігаємо, як з'являються нові жертви та поранені. Припинення воєнних дій може й повинно бути негайним, тоді як завершення дипломатичних і політичних переговорів може потребувати більше часу.    

(Finland supported the territorial integrity of Ukraine during the UN General Assembly in March 2014.

In this context, from your point of view can be settled the question of Russian aggression on the territory of

Ukraine and overcoming Russian-Ukrainian conflict in the near future?

We certainly hope that the difficult situation which violates the sovereignty and territorial integrity of Ukraine could be solved as soon as possible. Wide international solidarity towards Ukraine is important and in the framework of ongoing negotiation processes the tangible results should be achieved fast. Also the humanitarian suffering is at stake, as every week we witness new casualties and wounded people. The cessation of military hostilities could and should be immediate, whereas the diplomatic and political negotiations may take longer time to be finalized.)    

 

18. Антитерористичні операції з 2014 р. в Україні … це трагедія, на жаль, зайвий раз довела, що

тероризм – світова проблема, яку треба подолати спільними зусиллями. Можлива зміна формату

переговорного процесу з мінського на більш перспективний швейцарський, чи не так?

В принципі, вітаються всі можливі дипломатичні формати для врегулювання кризи, посередництва та переговорів, якщо вони приносять користь. Проте успіх будь-якого формату залежить від політичної волі сторін конфлікту щодо досягнення позитивних результатів.  

(A terrorism’s operations since 2014 in Ukraine… this is a tragedy, unfortunately, once again proved that

terrorism – a global problem that must be overcome by joint efforts. May «Switzerland’s format» dialog will be prospect then Minsk process in future, isn’t?

In principle, all possible diplomatic formats for crisis management, mediation and negotiations are welcome, if they are useful. However, the success of any format depends on the political will of the conflicting parties to strive for positive results.)

 

19. Якою, на Ваш погляд, у найближчому майбутньому буде ситуація в Україні, враховуючи позицію

західних, східних країн та Росії?

Дуже важко робити будь-які достовірні прогнози в сучасному світі. Всі питання зазвичай взаємопов'язані та складні. Проте я бачу, що Україна розвивається в кращу сторону. Надзвичайно важливо, щоб Україна зберігала право на ведення своїх справ на власний розсуд. Кожна країна має право робити свій власний політичний вибір, в тому числі щодо питань міжнародних відносин і безпеки. Зміцнення верховенства права й ухвалення всіх необхідних реформ допоможе прокласти шлях до процвітання України. Україна є важливим партнером для ЄС. Роль України в європейській родині зростає. Фінляндія вітає європейський шлях України, який означає також і зміцнення політичних, економічних і культурних зв'язків між нашими країнами. Добросусідські відносини між усіма країнами регіону йдуть на благо цілому континенту.

(What is your forecast of the situation in Ukraine in the nearest future, including the position of leading

West and East’s countries and Russia too?

It is very difficult to present any credible forecasts in today's world. Normally issues are interrelated and complicated. However, what I see is that Ukraine is developing for the better. It is extremely important that Ukraine maintains the ownership of its own affairs. Every country has right to make its own policy choices including the foreign and security related issues. Consolidating of the rule of law and adoption of all necessary reforms will pave the way for a prosperous Ukraine. Ukraine is an important partner for the EU. Ukraine's role in the European family is growing. Finland welcomes Ukraine's European path which also means ever closer political, economic and cultural relations between our countries. Good neighborhood relations between all countries in the region benefit the whole continent.)

 

20. В Фінляндії сильна фінансова система та банки. Розкажіть будь ласка про це більш

докладно?

Фінські банки або банківські групи є фактично фінансовими групами. На додачу до звичайних банківських операцій, вони також працюють у страховій сфері. Більше половини фінського банківського сектора належить іноземним групам. Ринкова частка трьох найбільших банківських груп у Фінляндії складає близько 75 %. Вони перебуваються під безпосереднім контролем Європейського центрального банку, в той час як дрібніші банки контролюються та регулюються Службою фінансового нагляду, що є структурним підрозділом Банку Фінляндії. У Фінляндії також є досить багато місцевих і незалежних кооперативних та ощадних банків.       

(There is the strong Finnish financial system and leading banks in Finland. Please tell about financial system

and banking in Finland?

The Finnish banks or banking groups are in practice financial groups. In addition of normal banking activities they also work in insurance businesses. More than a half of the Finnish banking sector is owned by foreign groups. The market share of the three biggest banking groups in Finland is about 75 %. They are directly supervised by the European Central Bank, whereas smaller banks are controlled and regulated by the Financial Supervisory Authority which is part of the Bank of Finland's organization. In Finland we have also quite many local and independent cooperative and savings banks.)     

 

21. Сьогодні багато європейських країн активно використовують нові фінансові механізми та он-лайн інструменти, на кшталт ісламський банкінг тощо. На яких принципах та за яких умов працює ісламський банкінг в Фінляндії (враховуючи значну присутність мусульман )?

Наразі подібні інструменти та системи у Фінляндії відсутні. 

(Is it very popular such prospect islamic finance instruments and islamic banking in Finland?

So far there are not these kind of instruments or systems in Finland.) 

 

 

22. Пане Посол, оскільки наша зустріч перша після вашого призначення, що б ви відзначити на

завершення нашої розмови?

Одним із пріоритетних напрямків діяльності нашого посольства є сприяння поглибленню фінсько-українських відносин. Я дуже радий відзначити, що ці відносини останнім часом дійсно поглиблювалися. Загальна підтримка України з боку Фінляндії, розширення взаємодії між різними зацікавленими сторонами в наших країнах і євроінтеграційна політика України створюють міцну основу для нашого плідного співробітництва. Для мене є привілеєм бути послом Фінляндії в Києві в ці цікаві часи, а також мати можливість насолоджуватися теплотою та гостинністю України й українців.        

(Mr. Ambassador, since our first meeting after your appointment that you note at the end of our

conversation?

One of the priorities of our Embassy is to contribute to the deepening of the Finno-Ukrainian relations. I am very happy to notice that those relations have been intensifying lately. Finland's overall support to Ukraine, increasing interaction between different stakeholders of our countries and Ukraine's Euro-driven policy give a solid basis for our fruitful cooperation. It is a privilege to act as Finland's Ambassador in Kyiv during these interesting times and also to have an opportunity to enjoy the warm hospitality of Ukraine and Ukrainians.)        

  

Велике спасибі за інтерв’ю.

(Thank you very much for the interview.)

 

Сергій Нагорний, Генеральний директор (SERGIY NAGORNYY, General Director )

 

 
---


---
График мероприятий

 


 -
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайт :
www.DC.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Юридическая поддержка