На главнуюВыпуски журнала → Університет банківської справи - 80 років успіху

Університет банківської справи - 80 років успіху
Кузнєцова Анжела Ярославівна - Ректор  Університету банківської справи, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України

Університет банківської справи, будучи унікальним у сфері підготовки фахівців для фінансово-кредитної сфери, на сьогодні повністю забезпечує реалізацію сучасного тренду, пропонуючи різним віковим категоріям — від випускників шкіл до людей похилого віку — широкий спектр освітніх послуг. Цьому сприяє широко запроваджувана система дистанційного навчання. Особливо цікавою вона є для професіоналів, які в силу своєї зайнятості не в змозі відвідувати заняття в аудиторії. За такою формою навчання проходять працівники державних та комерційних банків.

У 2019/2020 навчальному році в Університеті банківської справи уперше здійснено випуск здобувачів освітніх ступенів:

— «магістр» за освітньо-науковими програмами «Облік у глобальному циф­ровому суспільстві» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і «Фінан­си та банківська справа» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

— «магістр» за освітньо-професійними програмами «Міжнародна економіка» спеціальності 051 «Економіка» і «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»;

— «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Кібербезпека у фінансо­вих технологіях» за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

Загальний показник працевлаштованих випускників-магістрів становить 90 %. Відбувся перший набір студентів на освітньо-професійну про­граму «Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації» за спеціальністю 051 «Економіка» ступеня вищої освіти «бакалавр».

За попередній навчальний рік Університет банківської справи пройшов 10 акредитаційних експертиз відповід­но до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Розвиток дистанційного формату навчання забезпечується через упроваджен­ня і сертифікацію дистанційних курсів та електронних курсів-ресурсів за всіма освітніми програмами. В Університеті банківської справи запроваджено нову інтерактивну онлайн платформу «MOODLE» з розширеним функціоналом із забезпеченням віддаленого доступу до на­вчальних ресурсів у форматі 24/7 з використанням хмарних технологій. Програми навчальних дисциплін спрямовані на формування професійних та соціально-емоційних компетентностей (hard skills та soft skills). Розроблено 153 дистанційні курси, з яких 40 успішно сертифіковано.

Формування мобільного та гнучкого освітнього контенту надає можливість підготовки за багатьма сертифікованими модулями. Так, в рамках спеціальності «Облік і оподаткування» акредитована магістерська програма АССА (Association of Chartered Certified Accountants) – однієї з найвідоміших та найпотужніших в світі бухгалтерських організацій. Спеціальність має найширшу акредитацію в Україні та пропонує пройти навчання з видачею диплому державного зразка та отримати перезаліки за дев‘ятьма паперами (екзаменами) професійної схеми АССА.

На постійній основі проводяться інноваційні освітні заходи (гостьові лекції, інтерактивні за­няття та інтелектуальні заходи, воркшопи, практичні заняття, круглі столи тощо) за актуальною проблематикою в рамках навчальних дисциплін, прак­тичних аспектів розвитку підприємств реального сектору економіки, фінансо­во-кредитних і державних установ.

У 2019/2020 н.р. Університет в банківської справи визначено базовим закладом з проведення ІІ ета­пу Всеукраїнської студентської олімпіади «Банківська справа (спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування») і «Фінансова безпека». За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей сту­денти Університету банківської справи здобули 16 дипломів з 12 галузей знань і спеціальностей.

Аспірантура і докторантура Університету банківської справи здійснює підготов­ку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук і має на меті створення навчального середовища, сприятливого для набуття аспірантами й докто­рантами фахової зрілості, спроможності до творчої ініціативи та самостійних наукових досліджень, навичок і досвіду комунікації в рамках міжнародної академічної спільноти. Протягом 2019/2020 навчального року на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 зі спеціальності 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит 12 осіб захистили дисерта­ції на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук.

В Універ­ситеті банківської справи видаються фа­хові наукові журнали «Вісник Університету банківської справи» категорії Б, «Фінансово-кредитна діяльність і проблеми теорії та практики» категорії А, що входить до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection.

На базі Центру післядипломної освіти Університету банківської справи протягом 2019/2020 навчального року було проведено 35 освітніх заходів з післядипломної освіти для працівників НБУ, інших банків та фінансово-кредитних установ.

Університет банківської справи входить до складу семи міжнародних організацій (Європейська асоціація університетів (м. Брюс­сель, Бельгія); Міжнародна асоціація університетів (м. Париж, ЮНЕСКО, Франція); Велика Хартія університетів (м. Болонья, Італія); Міжнародна асоціація з фінансової освіти дітей та молоді (м. Амстердам, Нідерланди); Міжнародна програма соціальної і фінансової освіти дітей «Афлатун»; Мережа університетів Чорноморського регіону (м. Констанца, Румунія); Міжнародна асоціація університетів (м. Барселона, Іспанія). Така співпраця дає змогу отримувати найновішу інформацію про основні тренди розвитку європейської вищої освіти і науки, розширювати коло основних партнерів Університету. На даний час Університет банківської справи підтримує активні контакти із 58-ма вищими навчальними закладами і п’ятьма банківськими та іншими фінансово-кредитними установами із понад 20-ти країн світу. У 2019/2020 навчальному році укладено нові міжінституційні угоди щодо реаліза­ції академічної мобільності та стажування студентів, аспірантів і виклада­чів із Старопольським Університетом (Польща), Міжнародним альянсом «Азербайджан — Україна» (Азербайджан), В’єтнамським національним університетом економіки та права (В’єтнам), що у перспективі означатиме розширення можливостей для навчання студентів, а також підвищення кваліфікації та викладання викладачів у провідних закладах вищої освіти світу. В рамках угод про підготовку фахівців за програмою «подвійного» диплома триває співпраця Університету банківської справи з Краківським економічним університе­том (Польща), Університетом ім. Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Вищою школою менеджменту (м. Барселона, Іспанія), Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія). Також УБС дає змогу студентам базкотшовно навчатися за кордоном в рамках семестрового навчан­ня у Краківському економічному уні­верситеті, Познанському університеті економіки та бізнесу (Польща), Поліському державному університеті (Білорусь).

В Універ­ситеті банківської справи з кожним роком зростає кількість іноземних громадян, які представляють 22 різних країни світу. Разом в Універ­ситеті навчається понад 100 іноземних громадян. В Університеті розроблено і запроваджено чотири навчальні програми підго­товки іноземних громадян до вступу у ЗВО (у т. ч. одна англомовна), англомовні про­грами підготовки на бакалаврському і магістерському рівнях (зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування), 051 «Економіка» (освітні програми: «Міжнародна економі­ка та міжнародні бізнес-комунікації»; «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика») і 073 «Менеджмент»). В планах — упровадження англомовної програми підготовки за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

За результатами 2019 року Університет банківської справи увійшов до 50 найкращих університетів України в рейтингу про­зорості університетів, що складає Лабораторія Cybermetrics на основі даних цитованості у GoogleScholar (48-ме місце серед 133-х закладів вищої освіти із показником 2 700 цитувань). У сьогоднішньому швидкозмінному світі основним трендом стало навчання протягом життя, тому Університет банківської справи впроваджує в освітній процес новітні формати співпраці з усіма категоріями населення.

Матеріали підготували Тетяна Гірченко,

Університет банківської справи

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка