На главнуюВыпуски журнала → Золотий фонд Тернопільського національного економічного університету

Золотий фонд Тернопільського національного економічного університету

Для досягнення цієї мети нами визначені наступні завдання: забезпечення підбору і формування персоналу, здатного на високо­якісному рівні забезпечити діяльність університету; сприяння розвитку персоналу за допомогою диверсифікації форм підвищення кваліфікації; нарощування питомої ваги кандидатів і докторів наук у загальній чисельності викладацького колективу; оптимальне поєднання науково-дослідного та навчального навантаження науково-педагогічних пра­цівників; до­три­мання оптимальної гендерної паритетності персоналу.

 

Досягнення цілей кадрової політики забезпечується наступним чином: зміст кадрової політики визначено в Концепції розвитку університету; проводиться ціле­спрямована діяльність на омолодження науково-педагогічного персоналу (розроблена комплексна цільова програма «Молоді кадри», що схвалена Вченою радою університету); в нашому закладі функ­ці­о­нує докторантура з 4 спеціальностей, аспірантура з 16 спеціальностей (на даний час у докто­ранту­рі навчаються 13 докторантів, а в аспірантурі – 174 аспі­ранти). Одним із аспірантів є громадянин Китайсь­кої Народної Республіки, здобу­вачем прикріплена громадянка Греції та розпочата робота над написанням докторської дисертації громадянкою Республіки Казах­стан.

 

В університеті функціонують інститути стажистів-викла­дачів та стажистів-дослідників, здійсню­єть­ся направлення молодих викладачів у міжвідомчу цільову аспірантуру (за рахунок коштів бюджету) або аспірантуру інших вищих навчальних закладів (за рахунок коштів університету); має місце залучення керівників і провідних спеціалістів-практиків до освітньої та наукової діяльності; ведеться систематичний контроль дотримання штатної відповідності кадрового забезпечення потребам розвитку освітньої, наукової та науково-технічної діяльності. З метою розвитку персоналу створена школа пе­дагогічної майстерності, забезпе­чу­ється стажування професорсь­ко-викладацького складу в провідних корпораціях, органах виконавчої та судової влади, в університетах іноземних країн з обов’язковим впровадженням набутих навичок в освітній та науковій діяльності; практикуються тренінги, міжнародні наукові і науково-методичні семінари. Для обміну передовим досвідом укладені угоди з органами законодавчої і виконавчої влади щодо ство­рення умов для стажування професор­сько-викладацького колек­тиву, включаючи створення філій ка­федр.

 

В університеті функціонують 2 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських та 3 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій, а саме:

 

 - Д 58.082.01, якій надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 3 спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 

 

-  Д 58.082.03, в якій проводяться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 3 спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприєм­ствами (за видами економічної діяльності); 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); 

 

-  К 58.082.02, якій надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 2 спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології.

 

За останнє десятиріччя праців­ни­ками університету захищено 33 док­тор­ські та 364 кандидатські ди­сертації.

 

pdf-версія

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка